Algemene voorwaarden

 

Inhoud

1. Algemeen

2. Definities

3. Aansprakelijkheid

4. Intellectuele Eigendom

5. Geheimhouding

6. Gebruik van het Systeem

7. Beperking en blokkering gebruik 

 

1          Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op elk online aanbod van de Apotheek op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Apotheek en Patiënt.

1.2       Op alle overeenkomsten tussen een Patiënt en de Apotheek is Nederlands recht en meer in het bijzonder de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (hierna: WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn daarnaast aanvullend van toepassing.

1.3       Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden met daarin begrepen ons privacy statement, disclaimer en cookiebeleid is een vereiste voor registratie op en gebruik van de online diensten van de Apotheek’.

1.4       Persoonlijke gezondheidsinformatie valt onder het beroepsgeheim van de apotheker. Andere persoonlijke informatie valt onder de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

1.5       Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor Apotheek alsmede uw huisarts. Apotheek kan uw persoonsgegevens koppelen en controleren met uw beschikbare persoonsgegevens in het Patiëntendossier. Indien u niet (langer) instemt met de bewerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze online dienstverlening.

1.6       Apotheek staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.

 

2          Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Apotheek:                                  de rechtspersoon, personenvennootschap of natuurlijke persoon die een apothekersonderneming voert dan wel waarbinnen het beroep van apotheker wordt uitgeoefend, waarmee de Patiënt een geneeskundige behandelingsrelatie heeft;

Patiënt:                                       elke natuurlijke persoon boven de 16 jaar die handelingsbekwaam is en een geneeskundige behandelingsrelatie heeft met de desbetreffende Apotheek en die zich heeft ingeschreven bij de Apotheek. Personen jonger dan 16 jaar dienen in een dergelijke relatie door hun wettelijke vertegenwoordiger vertegenwoordigd te worden. Zodat onder meer de registratie en aanvraag van herhaalmedicatie voor de Patiënt dienen te worden verricht door tussenkomst van zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Patiëntendossier:                     het (digitale) dossier dat door de Apotheek wordt bijgehouden van de behandelrelatie met een Patiënt;

Systeem:                                    het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het internet in het bijzonder tot https://www.apotheekstadskanaal.nl/.

 

3          Aansprakelijkheid

3.1       Apotheek kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van enigerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van het Systeem of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van het Systeem.

3.2       Patiënt dient aandachtig de bijsluiters, het bericht van de fabrikant in of op de verpakking van het product te lezen. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en contra-indicaties) die Patiënt dient te respecteren.

3.3       Apotheek is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop of het doel waarmee Patiënt of een derde zich middels de gebruikersnaam en -wachtwoord van Patiënt bedient van de toegang tot het internet. Apotheek is voorts in geen geval aansprakelijk voor verlies van of beschadiging aan bestanden of gegevens.

3.4       Apotheek draagt zorg voor de beschikbaarheid van het Systeem van https://apotheekstadskanaal.leef.nl/ en de vaste verbindingen, waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het Systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van Apotheek gelegen omstandigheden zijn echter voor risico van Patiënt.

3.5       Als niet aan Apotheek toerekenbare tekortkomingen in het kader van het gebruik van de website van de Apotheek worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van de Patiënt waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Apotheek liggen. Uitval of onbereikbaarheid van de website en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud vallen daar eveneens onder.

3.6       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding in het kader van het gebruik van de website https://www.apotheekstadskanaal.nl/ is altijd dat de Patiënt de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Apotheek aanmeldt.

 

4          Intellectuele eigendom

4.1.      De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom.

4.2.      De inhoud van de website https://www.apotheekstadskanaal.nl/ mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van de Apotheek.

4.3.      Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Apotheek geeft op geen enkele wijze en in geen enkel geval toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 

5          Geheimhouding

5.1       Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Daarbij zijn voor Apotheek de bepalingen uit de WGBO mede van toepassing.

5.2       Apotheek zal, als houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen in de in hiervoor bedoelde gegevens indien:

a.          Patiënt de daartoe toestemming heeft gegeven; of

b.         Apotheek daartoe door het bevoegd gezag verplicht wordt in het kader van een onderzoek naar strafbare gedragingen een en ander behoudens het aan de Apotheek toekomende verschoningsrecht.

5.3       Eventuele inzage als bedoeld in de vorige leden zal zich steeds beperken tot de verschaffing van die informatie waartoe Patiënt toestemming heeft verleend dan wel waartoe Apotheek wettelijk gehouden is.

5.4       De voornaamste rechten van Patiënt ten aanzien van de vastgelegde gegevens die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de WGBO zijn:

-           geheimhouding van persoonsgegevens;

-           recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens;

-           in bepaalde gevallen: het verlenen van toestemming voor vastlegging en verwerking van persoonsgegevens;

-           inzage in en afschrift van de gegevens in het Patiëntendossier;

-           correctie en verzet;

-           vernietiging.

5.5       Op verzoek van Patiënt zal Apotheek de data aan Patiënt aanleveren in een door Apotheek bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur tegen het standaard uurtarief.

 

6          Gebruik van het Systeem

6.1       Apotheek zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. Patiënt draagt echter mede de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.

6.2       Apotheek is gerechtigd veranderingen in of aan het Systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Patiënt. Voorts is Apotheek gerechtigd wijzigingen aan te (laten) brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en gebruiksnaam. De kosten die Patiënt ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Apotheek.

6.3       Het is Patiënt niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:

a.          de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;

b.         de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;

c.          de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;

d.         computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via internet of het Systeem anderszins;

e.         vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; en/of

f.          de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen die geen relaties van Patiënt zijn (ook wel bekend als ‘spamming’) en waarvan de eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van Patiënt op prijs te stellen.

6.4       Het is de Patiënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Systeem hindert of het  overige gebruik van het Systeem nadelig beïnvloedt.

6.5       Het is Patiënt niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking c.q. verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege.

6.6       Het is Patiënt niet toegestaan derden toegang te geven tot het Systeem, dan wel het Systeem aan Derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Apotheek.

6.7       Het is Patiënt niet toegestaan schermen uit het Systeem, met uitzondering van alle publiek toegankelijke schermen, te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Apotheek.

 

7          Beperking aan en blokkering van het gebruik

7.1       Apotheek is gerechtigd het gebruik van het Systeem de website door Patiënt te beperken en te blokkeren indien Patiënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik van de website en het Systeem kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van Patiënt onverlet.

7.2       Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan Patiënt de toegang tot deze website alsmede tot het Systeem worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.